Nhựt (WordPress Developer)

Nhựt
1 năm trước

WooCommerce: Ẩn sản phẩm có liên quan trong trang chi tiết sản phẩm

Việc thêm nội dung vào WooCommerce là việc khá đơn giản, nhưng nếu xoá một phần tử ra khỏi WooCommerce thì sao? Tất nhiên là nó còn đơn giản hơn thế. Bạn có thể sử dụng Hook để xoá bất kì thành phần nào chỉ cần dùng 1 dòng code PHP.

Ẩn sản phẩm có liên quan

Ẩn sản phẩm có liên quan trong trang chi tiết sản phẩm chỉ bằng 1 dòng code.

/**
 * Hide Related Products @ WooCommerce Single Product Page
 */
 
remove_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_output_related_products', 20 );