Nhựt (WordPress Developer)

Nhựt
2 năm trước

Filters là gì? Cách sử dụng Filters trong WordPress

Filters là gì?

Filters trong WordPress là một trong hai loại Hooks. Filters cho phép chúng ta sử đổi dữ liệu trong quá trình thực thi WordPress Core, plugin và theme. Không giống như Actions, filters có thể trả về giá trị.

Filters trong WordPress

Filters trong WordPress hoạt động như thế nào?

Filters cho phép chúng ta sửa đổi dữ liệu của functions mà không cần sửa đổi code gốc, ví dụ:
Đoạn code dưới đây có nhiệm vụ in ra chuỗi 'nhut.me', được viết ở các file templates ví dụ footer.php chẳng hạn.

$string = 'nhut.me';
echo apply_filters( 'my_filter', $string );

Sử dụng hàm add_filter() để thay đổi dữ liệu in ra, đoạn code bên dưới nên được viết trong functions.php. Giờ đây giá trị được in ra là 'https://nhut.me/' thay vì 'nhut.me' như trước.

function update_string( $output ) {
    $output = 'https://nhut.me/';
    return $output;
}
add_filter( 'my_filter', 'update_string' );

Tham số bổ sung

Cấu trúc của add_filter() có dạng như sau:

add_filter( string $hook_name, callable $callback, int $priority = 10, int $accepted_args = 1 )

Các tham số hoạt động tương tự như Actions, vui lòng đọc bài viết này.