Nhựt (WordPress Developer)

Nhựt
1 năm trước

WooCommerce: Hiển thị danh mục sản phẩm trong trang cửa hàng

Mặc định WooCommerce sẽ không hiển thị danh mục ở sản phẩm. Đoạn code bên dưới sẽ giúp hiển thị danh mục ngay bên dưới sản phẩm WooCommerce.

Hiển thị danh mục sản phẩm

Hiển thị danh mục sản phẩm trong trang cửa hàng

/**
 * Product Categories
 */
 
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'nhut_me_show_product_categories', 9 );
function nhut_me_show_product_categories() {
    global $product;
    echo wc_get_product_category_list( $product->get_id(), ', ', '<p>', '</p>' );
}