Nhựt (WordPress Developer)

Nhựt
2 năm trước

Shortcode là gì? Cách sử dụng Shortcode trong WordPress

Shortcode là gì? Cách sử dụng Shortcode

Shortcode là gì

Shortcode được hỗ trợ kể từ phiên bản WordPress 2.5. Shortcode trong WordPress được tạo ra để thực thi một tác vụ nào đó, ví dụ như hiển thị các bài viết liên quan chẳng hạn.
Bạn có thể thực thi Shortcode ở bất cứ đâu như trong code PHP và trong post editor.

Sử dụng shortcode trong PHP

echo do_shortcode( '[shortcode]' );

Sử dụng shortcode trong post editor

Một shortcode bình thường sẽ trông như thế này:

[shortcode]

Shortcode có sử dụng các thuộc tính bổ sung sẽ như thế này:

[shortcode a="123" b="acb"]

Cách tạo shortcode trong WordPress

Hướng dẫn bên dưới được viết trong file functions.php nhé. Trước tiên cần tạo một function để thực hiện một tác vụ nào đó. Tiếp theo là tạo shortcode để thực thi function vừa tạo.

// function sẽ trả về một chuỗi có giá trị là "nhut.me"
function shortcode_func() {
    return "nhut.me";
}
 
// tạo shortcode tên là [shortcode_example] và thực thi function shortcode_func()
add_shortcode( 'shortcode_example', 'shortcode_func' );

Giờ bạn có thể nhập [shortcode_example] trong post editor, hoặc echo do_shortcode( '[shortcode_example]' ); trong file PHP để kiểm tra.

Tạo shortcode với các thuộc tính

Nếu bạn muốn truyền tham số vào shortcode để thực thi tác vụ cao cấp hơn thì có thể làm như sau:

// [shortcode_attributes a="a-value" b="a-value"]
function shortcode_attributes_func( $atts ) {
 
    $a = $atts['a'];
    $b = $atts['b'];
    $c = (int)$a + (int)$b;
 
    return "Tổng = " . $c;
}
 
add_shortcode( 'shortcode_attributes', 'shortcode_attributes_func' );

Thực thi shortcode [shortcode_attributes a="1" b="2"] chúng ta sẽ nhận được giá trị trả về là Tổng = 3