Nhựt (WordPress Developer)

Nhựt
2 năm trước

Theme Support trong WordPress

Bạn muốn đăng ký và sử dụng một tính năng cụ thể trong WordPress thì phải sử dụng Theme Support trong WordPress thông qua hàm add_theme_support().

Theme Support trong WordPress

Theme Support trong WordPress

Mình sẽ đăng ký một số tính năng cho theme của mình dựa vào thiết kế của template.

 • custom-logo: Tính năng tuỳ biến logo.
 • automatic-feed-links: Tính năng này thêm các liên kết nguồn cấp RSS vào HTML.
 • menus: Tính năng quản trị và hiển thị menu.
 • title-tag: Thêm thẻ title vào head dựa vào tiêu đề bài viết, trang hoặc danh mục,…
 • post-thumbnails: Bật tính năng ảnh đại diện cho bài viết.

Chúng ta chỉ cần bấy nhiêu là đủ cho theme mình. Nếu muốn tìm hiểu thêm về add_theme_support(), bạn có thể tham khảo tại đây.

Hàm add_theme_support() nên được viết trong functions.php để đảm bảo hoạt động. Nếu sử dụng hook thì là after_setup_theme để đảm bảo các tính năng được đăng ký đúng lúc.

Bổ sung đoạn code sau vào functions.php:

//Đăng ký tính năng cho theme
add_action( 'after_setup_theme', 'my_theme_support' );
function my_theme_support() {
  add_theme_support( 'custom-logo' );
  add_theme_support( 'automatic-feed-links' );
  add_theme_support( 'menus' );
  add_theme_support( 'title-tag' );
  add_theme_support( 'post-thumbnails' );
}