Nhựt (WordPress Developer)

Nhựt
1 năm trước

WooCommerce: Hiển thị danh mục sản phẩm trong trang cửa hàng

Mặc định WooCommerce sẽ không hiển thị danh mục ở sản phẩm. Đoạn code bên dưới sẽ giúp hiển thị danh mục ngay bên dưới sản phẩm WooCommerce. Hiển thị danh mục sản phẩm trong trang cửa hàng

Hiển thị danh mục sản phẩm trong trang cửa hàng
Nhựt
1 năm trước

WooCommerce: Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trong cửa hàng

Nếu bạn có nhiều sản phẩm và muốn tuỳ chỉnh số lượng sản phẩm hiển thị trên 1 trang, mà WooCommerce lại không hỗ trợ cài đặt, vậy đoạn code bên dưới sẽ giúp bạn làm điều đó. Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trong cửa hàng Đoạn code trên, mình sẽ hiển […]

Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trong cửa hàng