Nhựt (WordPress Developer)

Nhựt
1 năm trước

WooCommerce: Ẩn sản phẩm biến thể hết hàng

Đây là một cách khá hay để tránh làm khách hàng thất vọng khi họ chọn một sản phẩm biến thể đã hết hàng. Mặc định WooCommerce vẫn cho chọn biến thể của sản phẩm mặc dù đã hết hàng.

Sau đây là cách ẩn sản phẩm biến thể hết hàng, để khách hàng không lãng phí thời gian và chỉ chọn một trong những biến thể còn hàng.

Ẩn sản phẩm biến thể hết hàng

Ẩn sản phẩm biến thể hết hàng

/**
 * Disable out of stock variations
 */
add_filter( 'woocommerce_variation_is_active', 'nhut_me_grey_out_variations_out_of_stock', 10, 2 );
 
function nhut_me_grey_out_variations_out_of_stock( $is_active, $variation ) {
    if ( ! $variation->is_in_stock() ) return false;
    return $is_active;
}

Xem thêm nhiều bài viết về thủ thuật WooCommerce tại đây nhé!