Nhựt

WordPress Developer

Nhựt (WordPress Developer)

Nhựt
2 năm trước

WooCommerce: Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán

Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán làm tăng tỉ lệ chuyển đổi, tăng sự tin tưởng của khách hàng. Mặc định WooCommerce sẽ không hiển thị, mặc dù nó đã được ghi nhận và lưu lại trong cơ sở dữ liệu của website.

Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán

Đoạn code bên dưới đây sẽ giúp bạn hiển thị số sản phẩm đã bán trong trang chi tiết sản phẩm của WooCommerce.

Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán

/**
 * Show Total Sales
 */
 
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'nhut_me_product_sold_count', 11 );
function nhut_me_product_sold_count() {
    global $product;
    $units_sold = $product->get_total_sales();
    if ( $units_sold ) echo '<p>' . sprintf( __( 'Đã bán: %s', 'woocommerce' ), $units_sold ) . '</p>';
}