Nhựt (WordPress Developer)

Nhựt
1 năm trước

WooCommerce: Thay đổi Đọc tiếp thành Hết hàng

Khi sản phẩm hết hàng, WooCommerce sẽ hiển thị nút Đọc tiếp bên dưới sản phẩm. Thành thật mà nói, nó khá là khó hiểu và không có nhiều ý nghĩa.

Hôm nay, chúng ta sẽ thay đổi Đọc tiếp thành Hết hàng, trông sẽ đẹp và dễ hiểu hơn.

Thay đổi "Đọc tiếp" thành "Hết hàng"

Thay đổi Đọc tiếp thành Hết hàng

/**
 * Read more > Out of stock
 */
 
add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'nhut_me_archive_custom_cart_button_text' );
 
function nhut_me_archive_custom_cart_button_text( $text ) {
  global $product;
  if ( $product && ! $product->is_in_stock() ) {
    return 'Hết hàng';
  }
  return $text;
}

Xem thêm nhiều bài viết về thủ thuật WooCommerce tại đây nhé!