Nhựt (WordPress Developer)

Nhựt
1 năm trước

WooCommerce: Thay đổi số cột sản phẩm

Mặc định, WooCommerce hiển thị 4 sản phẩm mỗi hàng. Tuy nhiên một số trường hợp bạn muốn thay đổi cái đặt này.

Đoạn code dưới dây sẽ giúp bạn thay đổi từ 4 thàng 2 sản phẩm trên hàng.

Thay đổi số cột sản phẩm

Thay đổi số cột sản phẩm

/**
 * Change Column Layout
 */
add_filter( 'loop_shop_columns', 'nhut_me_loop_columns', 999 );
 
function nhut_me_loop_columns() {
    return 2;
}

Xem thêm nhiều bài viết về thủ thuật WooCommerce tại đây nhé!